Centraal register solvabiliteit

HERSELT - AUGUSTUS 2017 Sedert 1 april 2017 wordt elk faillissementsdossier opgenomen en bewaard in het Centraal Register Solvabiliteit, d.w.z. dat het faillissementsdossier uitsluitend op elektronische manier wordt opgebouwd en bijgehouden. De nieuwe regeling geldt zowel voor nieuwe faillissementen, als voor faillissementen die reeds voor 1 april 2017 werden uitgesproken. 

Het Centraal Register Solvabiliteit betreft een geïnformatiseerde databank die zoveel mogelijk uitwisselingen tussen actoren van het faillissement wil digitaliseren. Het register is toegankelijk op: www.regsol.be.

Het register wordt opgesplitst in een ‘privaat’ en een ‘openbaar’ deel. Het ‘privaat’ deel is enkel toegankelijk voor de rechtbanken van koophandel en griffies, de curatoren en de rechters in handelszaken. Alle mededelingen en neerleggingen onderling tussen curatoren,  rechter-commissarissen, griffiers en het openbaar ministerie moeten gebeuren via het Centraal Register Solvabiliteit. Het ‘openbaar’ deel is toegankelijk voor de schuldeisers en belanghebbenden.Belanghebbenden kunnen documenten met recht van inzage in het ‘openbaar’ deel op www.regsol.be raadplegen.

Schuldeisers, die voorheen van hun schuldvordering aangifte moesten doen op de griffie, zullen dat voortaan op elektronische wijze in het Centraal Register Solvabiliteit dienen te doen, met uitzondering van de rechtspersonen die in het buitenland zijn gevestigd en de natuurlijke personen.  Dit geldt óók voor de faillissementen die reeds voordien open werden verklaard.

Concreet dient u als schuldeiser in een faillissement volgende stappen te ondernemen om een schuldvordering in te dienen:

a)      U bent een rechtspersoon (vennootschappen en verenigingen) zonder raadsman:  U klikt op www.regsol.be , vervolgens krijgt U toegang tot het ‘openbaar’ deel en u legt uw schuldvordering elektronisch neer. 

b)      U bent een rechtspersoon of natuurlijke persoon met raadsman: Uw raadsman dient uw schuldvordering elektronisch neer te leggen via www.regsol.be.

c)      U bent een natuurlijke persoon (werknemer, huurder, verhuurder,…) zonder vertegenwoordiging door een derde die beroepsmatig bijstand verleent (zoals een advocaat, vertegenwoordiger van de vakbond,…): U maakt uw schuldvordering via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs over op het kantooradres van de curator, welke deze vervolgens zal opnemen in het elektronisch register. Of u dient zelf een schuldvordering in via www.regsol.be.

d)     U bent rechtspersoon gevestigd in het buitenland zonder vertegenwoordiging door een derde die beroepsmatig bijstand verleent: U maakt uw schuldvordering via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs over op het kantooradres van de curator, welke deze vervolgens zal opnemen in het elektronisch register.

Na aangifte van de elektronische schuldvordering komt deze rechtstreeks bij de curator terecht, die dan net zoals vroeger instaat voor de verwerking ervan.

Voor deze elektronische aangifte dient een vergoeding betaald te worden van 6,00 euro, welke  vrijgesteld is van BTW. Deze vergoeding is bedoeld om de werking van het platform te bekostigen.Wanneer uw aangifte werd ingediend, krijgt u toegang tot het faillissementsdossier en kan u uw aangifte steeds via www.regsol.be bekijken, aanvullen of verbeteren.

Indien u hieromtrent verdere vragen mocht hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.