Afschaffing pro-fisco verklaring (nov 2017)

HERSELT - NOVEMBER 2017 Bij arrest van 9 februari 2017 is het Grondwettelijk Hof overgegaan tot vernietiging van de artikelen 3 tot 6 van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der Registratie, Hypotheek- en Griffierechten ten einde de griffierechten te hervormen.

Het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever wel de mogelijkheid geboden de wet te corrigeren tegen uiterlijk 31 augustus 2017. De wetgever heeft deze datum echter niet gehaald.

Dit heeft tot gevolg dat de pro-fisco verklaring thans volledig afgeschaft is. De vernietiging heeft immers vanaf 1 september 2017 haar volle uitwerking gekregen zonder enige bijkomende formaliteit.

Grondslag is artikel 9 § 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof : ‘de door het Grondwettelijk Hof gewezen vernietigingsarresten hebben een absoluut gezag van gewijsde vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.’ (bekendmaking dateert van 24 februari 2017)

De oude bepalingen in verband met de rolrechten worden opnieuw van toepassing waarbij enkel de aard van het rechtscollege wordt in rekening genomen.

Vanaf 1 september jl. dient geen pro-fisco verklaring meer te worden gehecht voor inschrijving op de rol. Bedoeling van de invoering van de pro-fisco verklaring was een evenwicht te creëren tussen de rolrechten en de werkingskosten van het gerechtelijk apparaat.

Het Grondwettelijk Hof vond echter het nieuwe criterium van de waarde van de vordering niet pertinent voor dat doel.