Bestuurlijke handhaving inbreuken VCRO

 

AARSCHOT - DEC 2018 Sinds de inwerkingtreding van het Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning op 1 maart 2018 werd voorzien in de mogelijkheid in hoofde van de administratie om zelf handhavend op te treden tegen inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Wanneer bij stedenbouwkundige misdrijven de procureur des Konings beslist om niet langs strafrechtelijke weg op te treden en een dossier seponeert, wordt het dossier vervolgens bezorgd aan de bevoegde diensten van het Vlaamse Gewest, die kunnen beslissen om bestuurlijke sancties op te leggen, oa. in de vorm van een bestuurlijke geldboete. Deze geldboete wordt afgestemd op de ernst van het stedenbouwkundige misdrijf. Er wordt ook rekening gehouden met de frequentie en de omstandigheden waarin de overtreder stedenbouwkundige inbreuken of misdrijven heeft gepleegd of beëindigd.

Ook de “lichtere” stedenbouwkundige inbreuken op de wetgeving, zoals het niet-naleven van de informatieverplichting in het kader van een verkoop of het uitvoeren van handelingen zonder de controle van een architect als die controle verplicht is, kunnen nu bestuurlijk beboet worden.

Naast de geldboetes kunnen ook langs bestuurlijke weg herstelmaatregelen opgelegd worden zoals het betalen van een meerwaarde, het uitvoeren van aanpassingswerken of het integraal herstel in de oorspronkelijke toestand, al dan niet gekoppeld met dwangsommen.

Het is de bedoeling van de decreetgever om zo efficiënter en sneller op te treden tegen misdrijven en inbreuken tegen de omgevingsvergunning en de VCRO.

Zowel bij het opleggen van administratieve sancties bij misdrijven als bij inbreuken heeft de decreetgever voorzien in de mogelijkheid om een administratief beroep in te dienen bij het Handhavingscollege. Dit beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum waarop de vermoedelijke overtreder op de hoogte wordt gebracht van de beslissing van de gewestelijke entiteit.

Maakt u zich zorgen over stedenbouwkundige inbreuken op uw eigendom of wordt u geconfronteerd met (bestuurlijke) handhaving tegen deze inbreuken? Onze advocaten omgevingsrecht en strafrecht staan u graag bij.