Echtscheiding: EOT of EOO?

Er zijn twee mogelijke manieren om uit de echt te scheiden: de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO).

EOT

Bij de echtscheiding door onderlinge toestemming zijn partijen vaak nog ‘on speaking terms’ en slagen zij erin om, zonder voorafgaandelijke tussenkomst van een Rechtbank, over alle noodzakelijke punten een akkoord te bereiken.

Vervolgens worden er twee overeenkomsten opgesteld die de onderlinge afspraken vastleggen tussen de ex-echtgenoten:

- enerzijds een familierechtelijke overeenkomst, die  handelt over de het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling/recht op persoonlijk contact, de financiële regeling omtrent de kinderen en de eventuele uitkeringen tussen ex-echtgenoten,

-anderzijds de regelingsakte, die de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen en de wederzijdse erfrechtelijke aanspraken regelt.

Van zodra deze overeenkomsten ondertekend zijn, worden deze door de Rechtbank gehomologeerd.

 

EOO

Wanneer bijvoorbeeld de communicatie tussen beide partijen ernstig verstoord is, de emoties al te hoog oplopen of men er niet in slaagt om een integraal akkoord te bereiken, kan er ook gekozen worden voor een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. De Rechtbank zal bij de EOO, vanaf het begin, een actieve rol vervullen. De EOO kent drie varianten:

-       Bewijs van feiten die aantonen dat er een onherstelbare ontwrichting is.

-       De aanvraag wordt gezamenlijk gedaan door de echtgenoten mits bewijs dat er een feitelijke scheiding van meer dan 6 maanden is of mits het herhalen van de aanvraag (tweede verschijning) na een reflectieperiode van 3 maanden of korter indien de termijn van 6 maanden inmiddels werd bereikt.

-       De aanvraag wordt slechts gedaan door één echtgenoot na een feitelijke scheiding van meer dan één jaar of mits het herhalen van de aanvraag (tweede verschijning) na een reflectieperiode van één jaar of korter indien de termijn van één jaar inmiddels werd bereikt.

 

Onze advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen kiezen voor een persoonlijke aanpak op maat. Zij begeleiden u doorheen het ganse proces, zodat u zich hierover geen extra zorgen hoeft te maken.