Een openbaar onderzoek lopende? Laat niet na tijdig uw bezwaarschrift in te dienen

 

AARSCHOT - DEC 2018 Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit kan onder meer het geval zijn bij aanvragen die afwijken van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een niet-vervallen verkaveling, bij sommige aanvragen voor het verkavelen van gronden of bij aanvragen voor de exploitatie van een klasse I-ingedeelde inrichting.

Tijdens een openbaar onderzoek kunnen, na inzage van het dossier en binnen een termijn van 30 dagen, bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Met het indienen van een goed gemotiveerd bezwaarschrift kunt u de vergunningverlenende overheid uw standpunt kenbaar maken. Het bestuur moet bij het nemen van haar beslissing over de gevraagde omgevingsvergunning immers in zekere mate rekening houden met deze bezwaren.

Maar ook de slaagkansen van een latere procedure kunnen afhangen van de bezwaren die werden ingediend in het kader van een openbaar onderzoek. Immers bepaalt het decreet betreffende de omgevingsvergunning dat het betrokken publiek, behalve in elke uitzonderlijke gevallen, alleen een (administratief) beroep kan instellen als er tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar werd ingediend. Een procedure voor de administratieve beroepsinstantie en vervolgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal maar ontvankelijk zijn indien er ook een bezwaar werd ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Onze advocaat omgevingsrecht helpt u graag verder bij het opstellen van uw bezwaarschrift en bespreekt met u de mogelijke verder stappen in het kader van een juridische procedure.