Een grootouder heeft een wettelijk recht op persoonlijk contact met zijn/haar kleinkind(eren)

HERSELT, OKT 2020 - De rol van een grootouder is onmisbaar in de opvoeding van hun kleinkind(eren). De band tussen grootouders en kleinkinderen is voor beide partijen zeer belangrijk. Het gebeurt echter al te vaak dat grootouders plots uit het leven van hun kleinkinderen verdwijnen zonder dat zij hiervoor kiezen. De redenen hiervoor zijn zeer divers: echtscheiding, (familie)ruzie, overlijden, ...

 Recht op persoonlijk contact tussen grootouder en kleinkind is wettelijk verankerd

Art. 375bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt m.b.t. het persoonlijk contact van grootouders: 'De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. (...) Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, wordt over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de Procureur des Konings beslist door de familierechtbank. De familierechtbank weigert de uitoefening van het recht op persoonlijk contact enkel als de uitoefening van het recht ingaat tegen het belang van het kind.'

 Voorrang aan overeenkomst tussen partijen, juridische regeling ondergeschikt

Het is voor alle partijen het meest wenselijk dat dit recht op persoonlijk contact in onderling overleg tussen grootouders, ouders en eventueel kind wordt vastgesteld en desgevallend in een overeenkomst opgenomen.

Pas wanneer blijkt dat er geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen de grootouders zich wenden tot de familierechtbank om dit persoonlijk contact te bekomen. Het is niet vereist dat de grootouders bijzondere redenen inroepen.

De rechter bepaalt dan de duur, de frequentie en de overige modaliteiten van het persoonlijk contact, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van de partijen.

Weigering persoonlijk contact

De familierechtbank kan het persoonlijk contact wijzigen of zelfs ontzeggen aan de grootouders, indien het in strijd is met het belang van het kind, bijvoorbeeld:

- de grootouders misbruiken het recht om de verstandhouding tussen ouders en kind te bemoeilijken;

- de grootouders hebben jarenlang geen interesse getoond;

- de grootouders hebben zware misdrijven gepleegd; 

- ...

Ook hier zal de familierechtbank rekening houden met de specifieke omstandigheden.