Opzeggen huurovereenkomst

HERSELT - SEPTEMBER 2018

Hoe moet ik mijn huur opzeggen?

Een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats valt onder de woninghuurwet. Deze wet voorziet een aantal mogelijkheden om de huurovereenkomst op te zeggen, zowel voor de huurder als voor de verhuurder.  

De woninghuurwet bevat verschillende regels van dwingend recht. Dit wil zeggen dat partijen deze regels moeten naleven bij het opzeggen van hun huurovereenkomst, zelfs al zou de huurovereenkomst iets anders bepalen. 

Het niet-naleven van de formaliteiten kan voor partijen verstrekkende gevolgen hebben, zoals het betalen van een schadevergoeding. Het is dan ook noodzakelijk correct geïnformeerd te zijn alvorens te handelen. 

Het voornaamste verschil in opzegmogelijkheden hangt af van de termijn van de huurovereenkomst.

 

Huurovereenkomst van 3 jaar of minder

Deze overeenkomsten kunnen noch door de huurder, noch door de verhuurder voortijdig opgezegd worden.

Een huurovereenkomst van 3 jaar of minder kan enkel beëindigd worden voor zover één van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur, de opzegging betekent aan de andere partij.

Indien geen van beide partijen opzegt of indien de opzegging laattijdig gebeurt, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengd tot 9 jaar. In dit geval is de opzeggingsregeling van toepassing zoals bij een huurovereenkomst van 9 jaar (zie onder). Het is bijgevolg aan te raden de opzegging per aangetekend schrijven te versturen.

De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst door de tegenpartij.

OPGELET: begin 2019 zal het nieuwe Vlaamse Huurdecreet in werking treden, waardoor deze regels grondig gewijzigd zullen worden.

Huurovereenkomst van 9 jaar

Door de huurder

 

De huurovereenkomst kan op ieder tijdstip beëindigd worden door de huurder, door betekening van een (best aangetekende) opzeg aan de verhuurder. De huurder dient steeds een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen, waarin de huur uiteraard blijft doorlopen. 

Indien de huurder tijdens de eerste drie jaar van de lopende huurovereenkomst opzegt, is hij/zij een opzegvergoeding verschuldigd aan de verhuurder. Deze opzegvergoeding bedraagt 3, 2 of 1 maand huur, naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.

Door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst tevens op elk ogenblik opzeggen, maar hij/zij moet een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen.

De verhuurder heeft deze mogelijkheid voor zover hij beslist zelf het goed te betrekken of verbouwingen uit te voeren. Deze mogelijkheid bestaat enkel in zeer specifieke omstandigheden. 

Indien de verhuurder de huurovereenkomst zonder enige reden opzegt, bedraagt de opzegtermijn tevens 6 maanden. In dit geval zal de verhuurder een vergoeding moeten betalen aan de huurder, die gelijk is aan 9 maanden huur indien de opzeg in de eerste driejarige periode plaatsvindt, en aan 6 maanden huur indien de opzeg in de tweede driejarige periode plaatsvindt.

 

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij ons kantoor.