Registratierechten op vonnissen en arresten

HERSELT - JUNI 2017 - Indien u veroordeeld wordt bij vonnis of arrest tot betaling van een som van meer dan 12.500 euro, bent u hierop registratierechten verschuldigd (artikel 35 en 143, laatste lid Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten).

De registratierechten bedragen 3 % en worden berekend op het samengesteld bedrag in hoofdsom van de uitgesproken veroordelingen (m.u.v. de intresten en de kosten).

Een veroordeling veronderstelt wel een effectief door de rechter opgelegde betalingsverplichting, zodat een akkoordvonnis niet leidt tot betaling van deze rechten.

Deze registratierechten op vonnissen en arresten zijn eigenlijk bedoeld als een algemene vergoeding voor diensten, geleverd door het gerecht, en moeten dan ook gedragen worden door wie naar oordeel van de rechter verantwoordelijk is voor het proces.

Registratierechten zijn enkel verschuldigd indien er een veroordeling wordt uitgesproken m.b.t. geschillen over geldsommen en roerende waarden.

Volgende veroordelingen zijn vrijgesteld van registratierechten:boetes (strafrechtelijk, burgerlijk, tucht); onderhoudsuitkeringen; bevelen in kortgeding (en arresten hieromtrent); vonnissen en arresten van arbeidsrechtbanken en –hoven.

Indien u veroordeeld wordt conform voornoemde overwegingen, zal de griffier van de betrokken rechtbank de ontvanger van het registratiekantoor op de hoogte stellen. Deze ontvanger zal u een betalingsbericht sturen, waarin vermeld wordt dat u de verschuldigde registratierechten moet betalen binnen een maand, op straffe van een boete.

Let op: ook als de rechter een vonnis in uw voordeel heeft uitgesproken, bent u mede aansprakelijk. De wetgever heeft immers niet bepaald dat de fiscus zich eerst moet wenden tot de veroordeelde partij. De partij, in wiens voordeel de veroordeling werd uitgesproken, is aldus mede aansprakelijk, doch slechts in zoverre hij betaling verkregen heeft en maximaal tot de helft van het ontvangen bedrag. Uiteraard kan in dat geval het aan de fiscus betaald bedrag teruggevorderd worden van de  veroordeelde partij (artikel 1018, 1° Ger. W.).

De registratierechten zijn verschuldigd, ongeacht er een rechtsmiddel wordt aangewend tegen het veroordelend vonnis. Normaal gezien worden de registratierechten teruggegeven indien een andere rechterlijke beslissing het aanvankelijke veroordelend vonnis vernietigt.

 

 

Sfeerbeeld Rubicon 2