Verplichte aanmelding vennootschappen en verenigingen

HERSELT – SEPT 2019 Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) trad in werking op 31/10/2018 en vormt een nieuwe stap in de strijd tegen het witwassen van geld.

 WAT?                   De regeling verplicht vennootschappen en verenigingen om hun uiteindelijke begunstigden in het register op te nemen. Op die manier moet er meer transparantie komen over wie er nu werkelijk als natuurlijke persoon achter uw vennootschap of vzw schuil gaat.

In een vennootschap moeten drie categorieën van natuurlijke personen worden geregistreerd:

-          (on)rechtstreekse houder(s) van een toereikend percentage van aandelen of stemrechten;

-          personen die via andere middelen zeggenschap hebben over de vennootschap (bv. via aandeelhoudersovereenkomsten, via bepaalde vetorechten, …);

-          hoger leidinggevend personeel (deze moeten enkel worden geregistreerd als de eerste en tweede categorie geen UBO opleveren).

 De situatie voor een vereniging is ietwat anders. Indien u wenst, kan u één van onze advocaten raadplegen voor meer informatie hierover.

 WIE?                     De verplichting om de informatie mee te delen rust op de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap of vereniging.

 WANNEER?        De gegevens moeten voor het eerst gemeld worden in het register, uiterlijk 30/09/2019.

 Indien er iets wijzigt aan de geregistreerde gegevens, moet dit binnen de maand aan het UBO-register worden meegedeeld, bovenop de verplichting om de gegevens minstens jaarlijks bij te werken.

 SANCTIE?            Bestuurders of zaakvoerders die (1) de  vereiste informatie niet inwinnen of bijhouden, (2) ze niet (tijdig) aan het UBO-register meedelen, of (3) onvolledige of onjuiste informatie meedelen, riskeren een administratieve geldboete tussen 250 en 50.000 euro (KB 30/07/2018). Het wetboek voor vennootschappen en verenigingen voorziet een mogelijke bijkomende boete tussen 50 en 5.000 euro voor de eerste twee vermelde inbreuken.

 PRAKTISCH        De registratie moet gebeuren via myminfin. U meldgt zich aan met behulp van uw identiteitskaart en kiest de onderneming waarin u wettelijk vertegenwoordiger bent. Alle uitleg vindt u op https://financien.belgium.be/nl/E-services/ondernemingen

 

 

 

 

 

 

 WIE?                     De verplichting om de informatie mee te delen rust op de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap of de vereniging.

 WANNEER?        De gegevens moeten voor het eerst gemeld worden in het register, uiterlijk 30/09/2019.

Indien er iets wijzigt aan de geregistreerde gegevens, moet dit binnen de maand aan het UBO-register worden meegedeeld, bovenop de verplichting om de gegevens minstens jaarlijks bij te werken.

 SANCTIE?            Bestuurders of zaakvoerders die (1) de  vereiste informatie niet inwinnen of bijhouden, (2) ze niet (tijdig) aan het UBO-register meedelen, of (3) onvolledige of onjuiste informatie meedelen, riskeren een administratieve geldboete tussen 250 en 50.000 euro (KB 30/07/2018). Het wetboek voor vennootschappen en verenigingen voorziet een mogelijke bijkomende boete tussen 50 en 5.000 euro voor de eerste twee vermelde inbreuken.

 PRAKTISCH         De registratie moet gebeuren via myminfin. U meldt zich aan met behulp van uw identiteitskaart en kiest de onderneming waarin u wettelijk vertegenwoordiger bent. Alle uitleg vindt u op https://financien.belgium.be/nl/E-services/ondernemingen