Vluchtmisdrijf? Bezint eer ge begint...

AARSCHOT - AUGUSTUS 2018

 Artikel 33 van de Wegverkeerswet bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of met een geldboete van 200 euro tot 2000 euro:

 "1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier, die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest;

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is;"

In geval van een vluchtmisdrijf met gewonden of overlijden kunnen deze straffen zelfs oplopen tot een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en/of met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro. In dit geval is de rechter zelfs verplicht om een rijverbod uit te spreken van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, waarbij het herstel van het recht tot sturen sowieso afhankelijk wordt gemaakt van het slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen, en een psychologisch onderzoek.

De wetgever mocht de afgelopen jaren de straffen op vluchtmisdrijf aanzienlijk verstrengen naar aanleiding van het toenemend aantal vluchtmisdrijven op onze wegen.

Artikel 33 van de Wegverkeerswet bestraft aldus het feit dat de veroorzaker van een verkeersongeval door zijn vlucht het onmogelijk maakt voor de politiediensten om "dienstige vaststelling te doen," m.a.w. om de betrokken bestuurder te identificeren en zijn/haar toestand na te gaan, of de omstandigheden van het ongeval te bepalen.

In de praktijk wordt ons kantoor vaak geconfronteerd met volgende vragen:

 

1) Is het voldoende dat ik mijn visitekaartje overhandig aan het slachtoffer?

Neen. Wij merken op dat het overhandigen van een visitekaartje niet volstaat opdat het vluchtmisdrijf niet zou bestaan, vermits het ondermeer niet de vaststellingen aangaande de toestand van de bestuurder toelaat.

 

2) Kan ik de "vlucht nemen" door ter plaatste te blijven?

Ja. Ook al heeft u het voertuig geparkeerd of verlaten in de onmiddellijke omgeving van het ongeval, kan u nog wettig veroordeeld worden wegens vluchtmisdrijf indien u daarna geen initiatief nam om u bekend te maken. De wetgever verwacht van u een actieve medewerking.

 

3) Kan ik veroordeeld worden indien men vlucht uit paniek?

Ja. Sommige rechters aanvaarden echter dat, bij het bepalen van de straf, rekening kan worden gehouden met een voorbijgaande verwarring én met het feit dat u zich nog voor enige ondervraging heeft aangeboden bij de politie. De politierechter zou dit kunnen beschouwen als een verzachtende omstandigheid en dienvolgens de straf kunnen milderen of een alternatieve straf overwegen.

 

4) Als ik geen schade opmerk, mag ik dan doorrijden?

Neen. Wij benadrukken dat het geenszins aan u toekomt om te beslissen of u zonder meer mag weggaan als u van oordeel bent dat u de schade niet kan hebben veroorzaakt: het niet is niet aan u om te beslissen of eventuele vaststellingen al dan niet uw aanwezigheid of die van uw voertuig vereisen.

 

5) Wat moet ik doen al het slachtoffer afwezig is op het ogenblik van de feiten?

Wij adviseren om, zelfs wanneer er ogenschijnlijk geen schade is aan het andere voertuig, een visitekaartje of een blad papier aan de binnenkant van het beschadigde voertuig of onder de ruitenwisser te schuiven waarop de identiteit van de schadeveroorzaker wordt genoteerd en de gegevens van zijn/haar verzekeringsmaatschappij, evenals de precieze plaats waar de beschadigingen voorkomt. Neem ook, indien mogelijk, foto's van de schade.

Het is uiteraard ook van belang om de kenmerken van het voertuig waartegen men gebotst is, te noteren, alsook de nummerplaat en elke andere inlichting die toelaat de eigenaar ervan te identificeren.

Ideaal gebeuren deze formaliteiten in aanwezigheid van een onafhankelijke getuige waarop beroep kan worden gedaan in geval van een eventuele latere gerechtelijke procedure en om elke onrechtmatige uitbuiting door de eigenaar van het getroffen voertuig te voorkomen.

Vervolgens moet het ongeval onmiddellijk worden aangegeven aan de eigen verzekeringsmaatschappij, die meteen de nodige contacten kan leggen van de eigenaar van het beschadigde voertuig en zijn/haar verzekeringsmaatschappij ter regeling van de schadevergoeding.

In geval van omvangrijke materiële schade verwittigt u best steeds de politiediensten.

 

6) Als ik de vlucht neem, erken ik dan ook meteen fout aan het verkeersongeval?

Neen. Hoewel het vluchtmisdrijf een formele inbreuk vormt op de strafwet, vormt het op zich geen bewijs, noch erkenning van aansprakelijkheid.