Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid, ook bekend als ‘servitude’, is een zakelijk recht waarbij een last op een onroerend goed (het lijdend erf) wordt gelegd ten voordele van één of meer andere onroerende goederen (het heersend erf) of voor het algemeen nut (erfdienstbaarheid van openbaar nut).

Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door de natuurlijke ligging van onroerende goederen, verjaring of overeenkomsten tussen partijen. Vaak is het onduidelijk of erfdienstbaarheden op een erf rusten, wat leidt tot geschillen. Het bestaan ervan moet worden opgezocht in oude notariële aktes of worden bewezen met foto’s of getuigenverklaringen.

De gevolgen van erfdienstbaarheden variëren, zoals het recht van doorgang over het lijdend erf ten voordele van het heersend erf of beperkingen op bouwmogelijkheden. Geschillen tussen buren, kopers en verkopers of burgers en de overheid ontstaan vaak rond erfdienstbaarheden. Onze gespecialiseerde advocaten hebben ruime ervaring in het bemiddelen en adviseren bij dergelijke betwistingen.

Buurtwegen, die over private gronden lopen, worden ook beschouwd als erfdienstbaarheden, met name publieke erfdienstbaarheden van doorgang. Deze wegen winnen aan populariteit, wat soms leidt tot ontevredenheid bij eigenaars van belaste percelen. De Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen bevat specifieke regels over het openstellen, wijzigen en onderhouden ervan, waarin onze advocaten u graag begeleiden.