Argumenten moet men wegen, niet tellen

Erelonen en kosten


"Maak onze erelonen en kosten gerust bespreekbaar bij uw eerste consultatie"

Ons kantoor werkt doorgaans met een uurtarief. Een opdracht uitvoeren tegen een vaste prijs is vaak niet mogelijk, gezien geen enkel dossier identiek is aan een ander. Hoeveel uren een advocaat aan uw dossier werkt, hangt immers niet alleen af van zijn eigen prestaties, doch wordt ook in min- of meerdere mate beïnvloed door andere procesactoren, zoals bijvoorbeeld uw tegenpartij, de rechtbank, de gerechtsdeskundige, het parket, ...

Wij overlopen echter ook steeds uw mogelijkheden om onze erelonen en kosten te verhalen op contractuele derden, zoals verzekeraars.

EERSTE ADVIES (excl. 21% BTW)

Ons kantoor hanteert een tarief van €60 voor een eerste mondeling advies. Dit bedrag wordt uiteraard verrekend indien uw dossier nadien verdere behandeling behoeft.

ERELOON (excl. 21% BTW)

Ons kantoor hanteert voor dossiers die geopend werden voor datum van 01/01/2022 een basisuurtarief van €130. Voor dossiers geopend na deze datum, hanteren wij een basisuurtarief van €140.

Een aangepast tarief is mogelijk voor bijvoorbeeld bijstand in gespecialiseerde materies en voor spoedeisende dossiers. Verder zullen ook dossiers met grote (financiële) belangen, en bijgevolg met een verhoogde beroepsaansprakelijkheid voor de advocaat, een aangepast uurtarief vergen. Voor incassodossiers is meer dan het uurtarief, het gerecupereerde bedrag van belang.

Een aangepast uurtarief wordt uiteraard telkenmale met u besproken.

KANTOORKOSTEN (excl. 21% BTW)

Ons kantoor hanteert een eenmalige dossierkost van €60, waarna het volgende tarieven per eenheid toepast:

-briefwisseling: €13
-kopies: €0,50
-verplaatsing per km: €0,60


GERECHTSKOSTEN

De gerechtskosten, bijvoorbeeld de kosten aan gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en griffierechten worden aan u doorgerekend, zoals aan ons gefactureerd.

Indien u BTW-plichtig bent, zal u doorgaans deze factuur rechtstreeks van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt welke partij de gerechtskosten moet dragen. Meestal betreft dit de zogenaamde "in het ongelijk gestelde partij." Ons kantoor recupereert in voorkomend geval dan deze kosten van deze "in het ongelijk gestelde partij."

TWEEDELIJNS JURIDISCHE BIJSTAND OF "PRO DEO"

Ons kantoor behandelt tevens pro-Deodossiers, voornamelijk in het familierecht en het strafrecht.

Om in aanmerking te komen voor het pro-Deosysteem, worden vanaf 01/01/2022 volgende inkomensgrenzen gehanteerd:

Als alleenstaande

  • volledige kosteloosheid: max. € 1.326 netto/maand
  • gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 1.326 en € 1.617 netto/maand

Als gehuwde, samenwonende of alleenstaande met personen ten laste

Voor het gezinsinkomen worden alle inkomsten meegerekend van alle meerderjarige personen die op het attest van samenstelling van gezin vermeld worden.

Een aantal categorieën (gedetineerden, collectieve schuldenregeling, leefloon, gewaarborgd inkomen, minderjarigen, ...) wordt vermoed onvermogend te zijn. Deze personen dienen hun inkomsten in een eerste fase niet te bewijzen. U vindt alle categorieën die hiervoor in aanmerking komen terug op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN (WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT)

Voor de verplichte mededelingen ingevolge het Wetboek van Economisch Recht oftewel onze algemene voorwaarden, kan u terecht op de individuele pagina's van onze advocaten.

 

GDPR

Zoals recent in de media uiteengezet, dienen wij de contactgegevens van ons cliënteel op juridisch correcte wijze te beheren. U kan dit steeds ter sprake brengen bij de eerste consultatie, waarna wij de gepaste overeenkomst opmaken.