Wijziging bestaande Woninghuurwet

HERSELT - JAN 2019 Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet van toepassing. Hoewel de reeds bestaande huurwetgeving grotendeels onveranderd blijft, zullen wij enkele belangrijke wijzigingen hieronder toelichten.

Precontractuele informatieplicht voor beide partijen

Zowel de huurprijs als alle kosten en lasten dienen in elke officiële mededeling bekend gemaakt te worden door verhuurder.

De huurder moet op vraag van de verhuurder stukken bijbrengen die aantonen dat hij zijn verbintenissen ten aanzien van de verhuurder kan nagaan, bijvoorbeeld door loonfiches bij te brengen.

Plaatsbeschrijving

Naast een intredende is ook een uittredende plaatsbeschrijving verplicht indien één van de partijen erom verzoekt.

Waarborg

De maximumwaarborg wordt opgetrokken naar 3 maanden huur.

Er werd voorzien in een derde systeem van waarborgstelling, zijnde de zakelijke zekerheidsstelling.

Woningkwaliteit

De woning dient te voldoen aan een aantal elementaire vereisten zoals vermeld in art. 5 Vlaamse Wooncode.

De conformiteit van de woning dient aangetoond te worden door een conformiteitsattest van maximaal 3 maanden oud.

Als deze normen niet gehaald worden, heeft dit nietigheid huurovereenkomst tot gevolg.

Huur van korte duur

Nieuw opzegregime ten voordele van de huurder: de huurder kan de overeenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

De verhuurder heeft in dat geval recht op opzegvergoeding van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur, naar gelang huurovereenkomst opgezegd wordt in het eerste, tweede of derde jaar.

Lijst verplichte herstellingen huurder

De Vlaamse Regering zal een lijst opstellen met verplichte herstellingen ten laste van de huurder.

Overlijden huurder

De huurovereenkomst eindigt van rechtswege op het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder, tenzij de erfgenamen binnen die termijn verklaard hebben de overeenkomst te zullen verderzetten.

In geval van beëindiging van rechtswege is aan de verhuurder een vergoeding van één maand huur verschuldigd.

Bezoekrecht verhuurder

De verhuurder kan het goed betreden op overeengekomen tijdstippen om zijn onderhoudsverplichtingen te kunnen nakomen en om zich ervan te vergewissen dat de huurder zijn contractuele verplichtingen nakomt.

Slot

Bovenstaande punten zijn zeker niet de enige wijzigingen die het Vlaamse Woninghuurdecreet aan de Woninghuurwet aanbracht.  

Indien u als verhuurder een huurovereenkomst afsluit na 1 januari 2019, is het belangrijk dat u uw huurovereenkomst up-to-date houdt.

Onze gespecialiseerde advocaten staan zowel huurders als verhuurders bij met al hun vragen over het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.